Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Oktober 2021

 

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde på Seden Skole
tirsdag d. 5. oktober 2021 fra kl. 17:30-19:30

Afbud : Danny

Emne/ansvarlig

Proces referat/hvem gør hvad?

1. Godkendelse af referat /Peter

 

2. Oplæg MOT. /Alexander

 

Hviskeleg – altid sjovt.

Dejligt koncept.

Drøftelse af AKT- Trivselskoncepter – og det daglige arbejde med dette område.

3. STEM-forløb på skolen /Marianne

Elevrødder med hertil

Sundt Afstemt valgfag for 9 årg. Rising, OTG, SDU velfærdsteknologi – ingeniør. Med besøg på 6 klasse.

Lego Starwars robot, Kode, 3d print.

Ansøger facebook om ”legehouse”

4. Princip for definition af princip /Alle

 

Lille rettelse. pkt. 4 opdeles.

tjek revideret.

Forslag om at afsætte 15min, ikke til at revidere et princip, men for at besøge “området”. Formand gør klar til næste pkt.

5. Princip vedtagelse af princip /Alle

 

tjek. Revideret.

6. Status generelt og opstart på nyt skoleår og indskrivning /Marianne kort

 

Corona Test af mindre elever helt ned til anden klasse.

“Efterveer” efter corona. Børn som er uvante med morgensamlinger - gruppearbejde  - brug af bibliotek.

Afprøvning af forskellige små justeringer i forhold til forældremøder. Dialogkort, med børn, fælles opstart.

Indskrivning - møde - Louise fra SB deltager. 27/10 kl. 17-18.

7. Specialpædagogisk model: høringssvar? /Marianne

Vigtigt!

Se bilag.

Der bliver skrevet og sendt høringssvar. Vigtigt at SB står som afsender.

8. Proces omkring de trafikale forhold på og omkring folkeskolerne i Odense Kommune /Helle

 

Skal vi deltage?

Det vil vi gerne deltage i. Rene er “tovholder”

Lige nu afsøges der blot hvilke skoler som ønsker at deltage.

”Karamelafstemning” ( 33 mente at parkering var forældre/personale, 81 stemte for ren personaleparkering ) Kun et oplæg til dialog

9. Bad efter idræt: brug af sæbe og underbukser/ Alle

 

Nogle forældre er meget forundret over bad situationen med underbukser i badet. Enkelte tilfælde, men ikke udbredt praksis.

Marianne genopfrisker aftalerne med idrætslærerne.

10. Økonomi/ Peter

 Vi overholder pt. budget, men er lidt mådeholdne med forbrug i sidste kvartal.

11. Foto af forældrerepræsentanter

Helle har kamera med – udsat.

12. Evt.             

Forældrehenvendelse til Mathilde:
Imran Rashid ud og fortælle om Digital Balance

 

 

 

 

Kommende punkter:

Efterår 21: Lektiepolitik /Marianne og Lene: Udskydes til efteråret og samtænkes med aktionsforskningsprojekt (sprogklar), bl.a. med elevernes deltagelsesmulighed samt hvad forskning siger på området.

 

Forår 22: Overveje hvorvidt vi skal have forskudt valg, eller om vi skal ændre det, så vi kun har valg hvert 4. år.

Evaluering af SB’s deltagelse i forældremøder?

 

Bilag pkt. 7

Enighed om at det er fint med en ny model.

Men at rammen er for lille for skoleområdet. Samt at der manglende fokus på sprogvurdering/indsats. Vi er bekymret for om man har udeladt DSA i økonomimodellen.

Det er samfundsproblem at privatskolerne kan mislykkedes med opgaven og så ender regningen og opgaven hos folkeskolen.

 

Bekymring for vores forebyggende indsatser, når vi har færre midler til at drive skole for.

DSA indsatsen er udhulet økonomisk over de sidste mange år.

Færre midler til at lave forebyggende indsatser på egen skole og samtidig en forventning om at sende færre elever til særlige skoletilbud.

Forældrebekymring at der i forvejen er elever som kommer “for” sent i særlige skoletilbud, eller venter længe. Kan det her betyde en opbremsning hos de særlige tilbud, så der senere opstår flaskehalse.

Ønske om at vise det % fald i DSA over tiden.

Helle vil gerne lave sammenskrivning. 

Kontakt til Rising i forhold til høringssvar.