Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

April 2022

Referat fra skolebestyrelses møde d. 26 april 2022

Afbud:

Rene Melby

Elevråd

 

1. Referat godkendt.

 

2. Velfærdens fundament.

Der er nedsat en styregruppe, hvor bl.a. Peter, Rene og Charlotte Veppler sidder med i styregruppen. Den samlede pulje er på ca. 17 millioner. Til efteråret skal prioriteringen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsen har givet input til prioritering.

 

3. Oplæg om ressource teamets arbejde og hvordan vi arbejder med elever i udfordringer.

Vi har på skolen et ressourceteam, der består af et antal vejledere, læsevejleder, inklusionsvejleder, matematik, DSA. Deres primære opgave er at understøtte lærernes og pædagogernes arbejde med at give alle elever de bedst mulige deltagelsesmuligheder.

Der er desuden tilknyttet to fraværskoordinatorer og en UMA (unge med angst) koordinator til ressourceteamet. De deltager ikke i møderne men kan inviteres ind og deres arbejde supplerer arbejdet i ressourceteamet…

Vejlederne understøtter teamenes arbejde på forskellige vis bl.a. ved at afholde årlige konferencer. Hvert team er hvert år til faglige konferencer vedrørende dansk og matematik, hvor der med udgangspunkt i årets testresultater drøftes, hvordan arbejdet med at give alle elever de bedst mulige deltagelsesmuligheder drøftes

Hvert årgangsteam er også hvert år til trivselskonference. Trivselskonferencerne er to-delte. Første del er for årgangsteamet. Her drøfter man med udgangspunkt i resultater fra bl.a. klassetrivsel elevernes oplevelse af trivslen i klassen. Eleverne bliver bl.a. spurgt om, hvem de arbejder godt sammen med, hvem de gerne vil lege med osv. og ud fra besvarelserne får man nogle sociogrammer, der giver et godt billede af det sociale liv i klassen. Til anden del er det klasseteamet, der har man fokus på de enkelte elevers trivsel og forud for konferencen har teamet udfyldt et ark, hvor eleverne er inddelt efter om de er i trivsel-opmærksomhed på trivsel eller bekymrende trivsel-.

De elever der er i bekymrende trivsel, laver teamet handleplan på.

I ressourceteamet er alle vejlederne tilknyttet en eller to årgange. Vejlederne besøger ca. hver anden måned årgangsteamet til et teammøde og følger op på årgangens oversigt over elever i bekymrende trivsel- er der handleplan? Hvilke tiltag er  i gang?  Er der brug for nye tiltag osv. sådan at arbejdet altid holdes i gang og kvalificeres og så det enkelte team oplever de ikke står alene med opgaven.

Desuden holder vi som ledelsesteam et ugentligt møde med Cecilie Andersen, der er den PPR psykolog, der er tilknyttet skolen. Til mødet følger vi op på igangværende elevsager og drøfter prioriteringen af nye.

Ud over samarbejdet med skolepsykologen har vi også et samarbejde med de øvrige eksterne samarbejdspartnere….ergo, familievejleder, tale/sprog, socialrådgiver, B&U læge, sundhedsplejerske….

 

3. Tilsyn af princip - mad og måltids princip.

Peter har talt med madkundskabslærerne i forhold til princippet om mad og måltider for at høre, hvordan der bliver arbejdet med det i faget.  Der bliver arbejder med kritisk stillingtagen og med at have en basal viden om forskellige fødevarer.  Princippet skal måske genbesøges, når vi i en periode har været i skole igen og boden igen har været i brug i en længere periode. Boden har ændret sig meget og der er et fint udvalg af sunde madvarer. Selvom kagen og juicen er væk, er der mange kunder. Der er lavet ændringer i forhold til, hvornår eleverne må gå i boden, så de små må gå derop først. 9. klasserne må fortsat gerne gå i Rema.

Der har været lidt uro og unødig kødannelse ved boden i foråret 2022. Det er nu håndteret af skolen, og boden har en hurtig og velfungerende salgsproces. Der er mange elever som benytter boden.

 

4. Status og nyt

Marianne er fortsat sygemeldt, Mads Bilde hjælper med ledelsesopgaver i Ungemiljøet, han er konstitueret leder frem til sommerferien. Helle Moldrup er startet som afdelingsleder.

Vi skal have en ny Børnehaveklasseleder, 1-2 pædagoger og 1 lærer.

Samtalerne er d. 2 juni 12.30-15 børnehaveklasseleder, d. 22 juni 12.30 lærerstilling og d. 16/6 kl 9.00-13.

 

5. Princip for deling og klassesammenlægning.

Sidst revideret i 2017. Princippet er genbesøgt og godkendt.

 

7. Udarbejdelse af princip for adgang til at udfylde uv-pligt ved deltagelse i den kommunale musikskole/elite idrætsudøvelse.

Vi er forpligtet til at have et princip for det i tilfælde af, at vi har en elev, der er eliteidrætsudøver eller elite musikudøver. I Odense kommune har vi skoler med eliteidræts linjer man kan henvise til. Peter og Mathilde laver et udkast.

 

8. Evt.

Skolebestyrelsesvalg i morgen onsdag d. 27 april. Peter laver oplæg. Mødet er kl 19.

Det sidste bestyrelsesmøde er med spisning.

 

Kommende møder:

14.06.2022

kl. 17.30-20.00 med spisning.

Kl. 17.30 – 18.30 er der ordinært SB møde.

Kl. 18.30 er der spisning og de nye SB medlemmer inviteres.